Pred nami je super volilno leto, ki ga bodo aprila otvorile državnozborske volitve. Prebivalke in prebivalci, civilna družba, moramo biti na njih pripravljeni.

Zato smo pred več meseci vzpostavili iniciativo Glas ljudstva, ki združuje že več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije.

V nadaljevanju predstavljamo zahteve, ki so plod več mesecev intenzivnega sodelovanja, preverjanja in usklajevanja. Z njimi političarke in politike ter politične stranke pozivamo k odgovornejšemu delovanju ter izboljšanju družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi.

Zahteve smo 19. januarja 2022 predali političnim strankam in jih pozvali, naj se do njih jasno opredelijo. Na podlagi odzivov bomo vzpostavili spletno orodje, s katerim bodo lahko volivci in volivke preverili, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči strank. Tako jim bomo omogočili kakovostnejšo odločitev na volitvah.

Prihodnost Slovenije je odvisna od vseh nas, zato želimo doseči čim večjo volilno udeležbo. S tem razlogom bomo organizirali tudi vseslovensko terensko in spletno kampanjo, s katero bomo spodbujali ljudi, da se udeležijo volitev in nam pomagajo zagotoviti rekordno udeležbo.

Pričujoče spletno mesto bo v volilnem letu beležilo strankarske zaveze in nudilo vse potrebne informacije, da se lahko volitev udeležimo čim bolj množično.

PDF dokument z zahtevami 🔗

Vsem dostopna stanovanja

UVEDBA SISTEMSKEGA VIRA FINANCIRANJA ZA GRADNJO IN OBNOVO JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V OBLIKI PROGRESIVNEGA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA

PODPIRATI JE TREBA STANOVANJSKE ZADRUGE

NAJEMNI TRG JE TREBA OSTREJE REGULIRATI

TREBA JE ZAGOTOVITI USTREZNE KAPACITETE ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE TER STAREJŠE

STANOVANJE NAJ POSTANE USTAVNO ZAGOTOVLJENA PRAVICA

POTREBNA JE CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKEGA SKLADA TAKO, DA TA POLEG ENERGETSKE PRENOVE VKLJUČE TUDI FUNKCIONALNO PRENOVO IN POTRESNO SANACIJO

BREZDOMNIM JE TREBA ZAGOTOVITI DOSTOP DO STANOVANJ, KI NI POGOJEN S SODELOVANJEM V DRUGIH PROGRAMIH SOCIALNE POMOČI

OMEJITI JE TREBA LUKSUZNO IN ŠPEKULATIVNO GRADNJO TER VZPOSTAVITI SISTEM AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE

DO LETA 2030 JE TREBA ZGRADITI 30 000 NOVIH NEPROFITNIH STANOVANJ

ODPRAVITI JE TREBA ENERGETSKO REVŠČINO

Vsem dostopno javno zdravstvo

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJ SE UKINE

ZDRAVSTVENE STORITVE JE TREBA STANDARDIZIRATI IN JIM DOLOČITI CENO

PRIPRAVITI JE TREBA NACIONALNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

POVEČA NAJ SE KOŠARICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNE NEENAKOSTI V ZDRAVSTVU

PREPOVE NAJ SE “POPOLDANSKO DELO” ZDRAVNIC IN ZDRAVNIKOV PRI ZASEBNIKIH IN RAZMEJI JAVNO TER ZASEBNO ZDRAVSTVO

OKREPITI JE TREBA DUŠEVNO ZDRAVJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV

SKRAJŠATI JE TREBA ČAKALNE VRSTE

POVEČA NAJ SE OBSEG FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA

Globalna pravičnost

PREKINITI JE TREBA DOGOVORE Z MADŽARSKO O SOFINANCIRANJU 2. TIRA

EU MORA DATI PREDNOST INTERESOM LJUDI PRED INTERESI KAPITALA

ODSTRANITI JE TREBA ŽICO Z MEJE S HRVAŠKO

EU NAJ FINANČNO SANKCIONIRA ČLANICE, KI NE SPOŠTUJEJO VLADAVINE PRAVA

SLOVENIJA NAJ PODPIRA ŠIRITEV EU NA ZAHODNI BALKAN

STOP MILITARIZACIJI IN OMEJITEV INVESTICIJ V VOJAŠKO OPREMO

POTREBEN JE REFERENDUM O ČLANSTVU V NATU

SLOVENIJA NAJ PRIZNA SAMOSTOJNO PALESTINO

Več demokracije in reforma političnega sistema

VLADA IN DRŽAVNI ZBOR MORATA ZAGOTOVITI JAVNO DOSTOPNOST VSEH KLJUČNIH INFORMACIJ GLEDE SVOJEGA DELA

IZVOLITEV SODNIC IN SODNIKOV NE SME BITI ODVISNA OD POLITIČNE VOLJE POSLANK IN POSLANCEV

OBČINE MORAJO UVESTI OBVEZNI PARTICIPATIVNI PRORAČUN V VIŠINI VSAJ 1 ODSTOTKA

VPELJATI JE TREBA INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANJE ALI ŽUPANA

PREPOVEDATI JE TREBA KAKRŠNO KOLI POVELIČEVANJE NACIZMA, FAŠIZMA IN DOMAČIH KOLABORANTSKIH GIBANJ

ŽUPANSKE, POSLANSKE IN MINISTRSKE FUNKCIJE JE TREBA OMEJITI NA NAJVEČ DVA MANDATA

PRAVICO VOLITI NAJ IMAJO VSI, KI SO STAREJŠI OD 16 LET

UREDITI JE TREBA POSTOPEK ZA ODVZEM POSLANSKEGA MANDATA

OHRANI NAJ SE NEZDRUŽLJIVOST ŽUPANSKE FUNKCIJE S POSLANSKO

VOLIVKE IN VOLIVCI MORAJO IMETI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR ODLOČILEN VPLIV NA IZBIRO POSLANK IN POSLANCEV, VKLJUČNO Z MOŽNOSTJO PREFERENČNEGA GLASU

ZA VSAK SPREJET ZAKON IN ODLOK JE TREBA UVESTI ZAKONODAJNO SLED

VZPOSTAVITI JE TREBA POGOJ NEKAZNOVANOSTI ZA POLITIČARKE IN POLITIKE TER NOSILKE IN NOSILCE JAVNIH FUNKCIJ

VZPOSTAVITI JE TREBA MOŽNOST ODPOKLICA PARLAMENTA

VZPOSTAVITI JE TREBA NOVE MEHANIZME NEPOSREDNE DEMOKRACIJE

ODPRAVITI JE TREBA POSLEDICE NESTROKOVNIH KADROVANJ TRENUTNE VLADE TER ZAGOTOVITI KADROVANJE NA TEMELJU STROKOVNOSTI, NE PA POLITIČNE PRIPADNOSTI

Zelena infrastruktura

POTREBNE SO TAKOJŠNJE INVESTICIJE V UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET

MORATORIJ NA ŠIRJENJE CESTNE INFRASTRUKTURE

VSI MORAJO IMETI DOSTOP DO BREZPLAČNEGA DOSTOPA DO INTERNETA

OMEJITI JE TREBA ZUNANJE OGLAŠEVANJE V JAVNEM PROSTORU

POTREBUJEMO SUVERENO IN VARNO DIGITALNO OKOLJE, KI TEMELJI NA ODPRTOKODNIH SISTEMIH

ZMANJŠATI JE TREBA ONESNAŽENOST ZRAKA ZARADI MOTORNEGA PROMETA V MESTIH

DEMOKRATIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA

JAVNOST NAJ SODELUJE V VSEH FAZAH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

POTREBEN JE MORATORIJ NA RAZVOJ NOVE FOSILNE, JEDRSKE IN POTENCIALNO OKOLJU ŠKODLJIVE INFRASTRUKTURE

PREPOVEDATI JE TREBA UPORABO TEHNOLOGIJ ZA PREPOZNAVO OBRAZA

VSI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJEN DOSTOP DO OSNOVNIH ENERGETSKIH STORITEV, KOT STA USTREZNO TOPLO IN RAZSVETLJENO STANOVANJE TER ZAGOTOVLJENO DELOVANJE OSNOVNE ELEKTRIČNE OPREME

PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET

ZAHTEVAMO UKREPE, KI BODO ZAGOTOVILI DIGITALNO VARNOST IN SUVERENOST VSEH LJUDI

Dostojno delo in socialne pravice za vse

POTREBNI SO DODATNI BREZPLAČNI PROGRAMI ZA DOKVALIFIKACIJO IN PREKVALIFIKACIJO DELAVK IN DELAVCEV

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI SOCIALNI DIALOG

SPREJETI JE TREBA NOV PRAVILNIK O POKLICNIH BOLEZNIH

TREBA JE ZAGOTOVITI VEČ SREDSTEV ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

ZVIŠATI JE TREBA POKOJNINE

ZVIŠATI JE TREBA MINIMALNO PLAČO IN SOCIALNO POMOČ

IZBOLJŠA NAJ SE KAKOVOST BIVANJA STAREJŠIH

PREKARNE DELAVKE IN DELAVCI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJENE DELAVSKE IN SOCIALNE PRAVICE

SPREJETI JE TREBA BELO KNJIGO O TRGU DELA IN SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI DO LETA 2030

POLNI DELOVNI ČAS NAJ SE SKRAJŠUJE

POOSTRITI JE TREBA NADZOR IN SANKCIONIRANJE KRŠITEV NA TRGU DELA

ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNO VRZEL MED SPOLOMA

SPODBUJA NAJ SE DELAVSKO SODELOVANJE PRI (SO)UPRAVLJANJU, (SO)LASTNIŠTVU IN DOBIČKU PODJETIJ

UVEDE NAJ SE UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK (UTD)

Svoboda medijev in kulture

OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE MEDIJEV Z JAVNIMI SREDSTVI MORA BITI NEPOLITIČNO IN TRANSPARENTNO

TREBA JE SPREJETI NACIONALNO KOLEKTIVNO POGODBO ZA NOVINARJE IN MEDIJSKO DEJAVNOST

ZLORABE TELEKOMA SLOVENIJE ZA POLITIČNO MOTIVIRANE INVESTICIJE JE TREBA SANKCIONIRATI

VEČ SREDSTEV JE TREBA NAMENITI NEPROFITNIM MEDIJEM IN LOKALNI KULTURI

SAMOZAPOSLENIM V KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI USTREZNE SOCIALNE PRAVICE

NUJNA JE REVIZIJA PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH RAZPISOV MZK

POVEČATI JE TREBA KOLIČINO SREDSTEV ZA SISTEMSKO FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA KULTURE

SOVRAŽNI GOVOR V MEDIJIH IN JAVNEM KOMUNICIRANJU MORA BITI SANKCIONIRAN

ZAŠČITITI JE TREBA AVTONOMNE PROSTORE

POLITIČNIM STRANKAM IN Z NJIMI POVEZANIM PRAVNIM TER FIZIČNIM OSEBAM NAJ SE PREPOVE LASTNIŠTVO MEDIJSKIH PODJETIJ

PODPIRATI IN ZAŠČITITI JE TREBA NEODVISNO NOVINARSTVO

ORGANIZACIJAM, KI ŠIRIJO SOVRAŠTVO IN NESTRPNOST, SE NE SME PODELJEVATI STATUSA DELOVANJA V JAVNEM INTERESU. DRUŠTVU ZA PROMOCIJO TRADICIONALNIH VREDNOT SE MORA TA STATUS TAKOJ ODVZETI

UMETNOSTI IN KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI VEČ SISTEMSKE, FINANČNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE

NEMUDOMA JE TREBA ZAGOTOVITI NEODVISNOST PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI (STA) SE MORA ZAGOTOVITI POVRAČILO ŠKODE, KI JO JE UTRPELA

POVEČATI JE TREBA OBSEG ŠTIPENDIRANJA V KULTURI

Pravični podnebni prehod in zaščita narave

SLOVENIJA SE MORA ZAVEZATI CILJEM PARIŠKEGA PODNEBNEGA SPORAZUM

OPUSTITI JE TREBA FOSILNA GORIVA

VAROVATI IN OHRANJANJATI JE TREBA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST

SLOVENIJA MORA OKREPITI NADZOR TER VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE

NUJNE SO ZAKONSKE SPREMEMBE NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

ZAGOTOVITI JE TREBA USKLAJENOST NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PODNEBNEGA NAČRTA Z ZAVEZAMI PARIŠKEGA SPORAZUMA

VZPOSTAVITI JE TREBA SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD DELAVK IN DELAVCEV IZ FOSILNE ENERGETIKE V PANOGE PRIHODNOSTI

POVZROČITELJ OKOLJSKE ŠKODE NAJ PLAČA VSE SANACIJSKE UKREPE

STROKOVNA IMUNITETA JAVNIH USLUŽBENK IN USLUŽBENCEV S PODROČJA NARAVOVARSTVA IN OKOLJA

FOSILNIH GORIV SE NE SME SUBVENCIONIRATI

Razvoj izobraževanja in znanosti

SPREJETI JE TREBA ZAKON O UNIVERZI, KI BO VAROVAL NJIHOVO AVTONOMIJO

MLADE RAZISKOVALKE IN RAZISKOVALCE JE TREBA PODPIRATI IN ZAPOSLOVATI

JAVNO IZOBRAŽEVANJE MORA OSTATI BREZPLAČNO, V ZASEBNIH ŠOLAH PA NAJ BODO FINANCIRANI SAMO OBVEZNI PROGRAMI

TAKOJ JE TREBA ODPRAVITI FINANČNE OVIRE ZA TUJE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE

IZOBRAŽEVALNI SISTEM MORA BITI LOČEN OD POLITIKE, CERKVE ALI DRUGIH ZUNANJIH INTERESOV

VRTCI MORAJO BITI BREZPLAČNI IN DOSTOPNI VSEM OTROKOM

SPREJETI JE TREBA NOVO STRATEGIJO RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVALNI SISTEM NAJ VKLJUČUJE UČENJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU TER PRENOVLJEN UČNI NAČRT DRŽAVLJANSKE VZGOJE

POVEČATI JE TREBA OBSEG DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

ZA UČENCE IN UČENKE Z UČNIM PRIMANJKLJAJEM NAJ SE VZPOSTAVIJO MEHANIZMI PODPORE

ZAGOTOVITI JE TREBA INVESTICIJE ZA REŠEVANJE PROSTORSKIH STISK UNIVERZ

Vladavina prava in človekove pravice

OMOGOČI NAJ SE ENAK DOSTOP DO OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO IN POSVOJITEV ZA SAMSKE OSEBE TER OSEBE V ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH ZVEZAH

SPREJETI JE TREBA VEČ UKREPOV ZA SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE

PRAVICA DO PROTESTA IN JAVNEGA IZRAŽANJA MNENJ MORA BITI AKTIVNO VAROVANA

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI ENAKOST SPOLOV

POLITIČNO VPLIVANJE NA NEODVISNE INSTITUCIJE MORA BITI PREPOVEDANO

ZAŠČITITI JE TREBA PRAVICE BEGUNK IN BEGUNCEV TER MIGRANTK IN MIGRANTOV

OKREPITI JE TREBA NADZORNE INSTITUCIJE NA PODROČJU KORUPCIJE

ŽVIŽGAČI MORAJO BITI ZAKONSKO ZAŠČITENI

DRŽAVA IN CERKEV MORATA BITI STROGO LOČENI

TREBA JE ZAŠČITITI ROMSKO MANJŠINO

POLITIČARKAM IN POLITIKOM TER JAVNIM URADNICAM IN URADNIKOM, KI NE MOREJO POJASNITI IZVORA SVOJEGA PREMOŽENJA, JE TREBA TO PREMOŽENJE ODVZETI

TAKOJ NAJ SE UDEJANJI VSE ODPRTE ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA

DRŽAVA NAJ SE OPRAVIČI IZBRISANIM

ODPRAVITI JE TREBA VSA ŠKODLJIVA DOLOČILA IN POSLEDICE PROTIKORONSKE ZAKONODAJE

Trajnostno gospodarstvo in javne storitve

SPODBUJATI JE TREBA SAMO TRAJNOSTNI TURIZEM

SLOVENIJA MORA IZSTOPITI IZ POGODBE O ENERGETSKI LISTINI

VZPOSTAVI NAJ SE JAVNI SVET ZA NADZOR PRORAČUNSKE POLITIKE

ONEMOGOČITI JE TREBA DAVČNE OAZE TER ZAUSTAVITI DAVČNO TEKMO PROTI DNU, DAVČNO IZOGIBANJE IN DAVČNE UTAJE

USTAVITI JE TREBA PRIVATIZACIJO IN RAZPRODAJO DRŽAVNEGA PREMOŽENJA

RAZVOJ GOSPODARSTVA NAJ SLEDI TRAJNOSTNIM DRUŽBENIM IN OKOLJSKIM STRATEŠKIM CILJEM

POTREBNA JE CELOSTNA IN POSTOPNA DAVČNA REFORMA ZA PRAVIČNO PORAZDELITEV BOGASTVA

JAVNIH DOBRIN IN STORITEV SE NE SME SPREMINJATI V TRŽNE (DEKOMODIFIKACIJA)

IZBOLJŠATI JE TREBA KAKOVOST IN OBSEG JAVNIH STORITEV

ENERGETSKO INTENZIVNE INDUSTRIJE JE TREBA PRESTRUKTURIRATI

JAVNE FINANCE JE TREBA URAVNOTEŽITI BREZ VARČEVALNIH UKREPOV

POVEČA NAJ SE OBDAVČITEV KAPITALA

Glas ljudstva trenutno sestavlja 103 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Društvo SMETUMET so.p., Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Društvo informacijski center Legebitra, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Inštitut 8. marec, Avanta Largo, Društvo za preučevanje rib Slovenije - DPRS, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, ZAVOD KONC, so.p., Zavod REVIVO, zavod PROJA, Zavod Nefiks, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zveza Modro-bela ptica, Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota, Sindikat novinarjev Slovenije, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, Srebrna nit - združenje za dostojno starost, Društvo za razvoj humanistike - Zofijini ljubimci, Kreativni razred, Skupina Skozi oči prekariata.

Posamezne zahteve iniciative Glas ljudstva so bile izoblikovane na podlagi posvetovanj mnogih sodelujočih. Zato ni nujno, da imajo prav vse sodelujoče organizacije izoblikovana stališča glede vseh predstavljenih zahtev.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).