Monitoring zaveze

DRŽAVA IN CERKEV MORATA BITI STROGO LOČENI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je v povezavi z zavezo izvedla nekatere aktivnosti, in sicer predvsem glede vprašanja privilegiranosti posameznih verskih skupnosti v primerjavi z drugimi.

Urad za verske skupnosti, ki naj bi skrbel za enako obravnavo vseh verskih skupnosti, je bil leta 2021 po vlado Janeza Janše ukinjen. Z mankom urada, ki pod trenutno Vlado RS ni bil ponovno vzpostavljen, ministrstvo ne more zagotavljati institucionalnega dialoga z verskimi skupnostmi in spremljanja njihovega položaja v skrbi za enakopravno obravnavo. Brez takšnega urada obstaja večja verjetnost, da bodo lahko svoje interese v razmerju do države bolje zagovarjale bolj etablirane in finančno močnejše verske skupnosti. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za kulturo, tam po ponovnem prevzemu pristojnosti zaradi ukinitve urada v zvezi z verskimi skupnostmi opravljajo nujne naloge in vodijo dialog, v prihodnje pa bodo z namenom ustreznejšega upravljanja to področje organizacijsko in kadrovsko okrepili.

Za zagotavljanje enakopravnosti med verskimi skupnostmi v Republiki Sloveniji, je vlada junija 2023 državnemu zboru v obravnavo predložila predlog Zakona o spremembi Zakona o verski svobodi (ZVS), ki ga je državni zbor na 12. redni seji 20. septembra 2023 tudi sprejel. Predlog zakona o spremembi ZVS med drugim ukinja ‘Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev’, ki jo je prejšnja vlada sprejela tik pred potekom mandata. Uredba je po navedbah resornega ministrstva brez zakonske podlage zvišala višino državne pomoči na 100 odstotkov, določila razlikovanje med verskimi skupnostmi pri vprašanju, kolikšna naj bo višina državne pomoči, in opredelila status splošno koristne organizacije ter nanj vezala posebne pravice, ki bi morale biti sicer urejene v zakonu. Z odpravo Uredbe, ki je po navedbah ministrstva bila nezakonita, in ureditvijo višine državne pomoči za plačilo prispevkov za socialno varnost verskim uslužbencem_kam iz »najmanj 48 odstotkov« na »60 odstotkov«, kot je veljalo pred sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), je vlada odpravila nejasno določilo višine osnove in zasledovala ustavno načelo enakopravne obravnave verskih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Natančneje je treba opredeliti arbitrarno razlaganje ustavnega določila o ločenosti države in cerkve in s tem preprečiti vsako kršenje ustave ter privilegiran položaj posameznih verskih skupnosti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice