Monitoring zaveze

SPREJETI JE TREBA VEČ UKREPOV ZA SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Pri izpolnjevanju zaveze bi morala vlada slediti v EU sprejetim temeljnim strateškim usmeritvam glede zagotavljanja enakopravnega položaja in enakih možnosti posameznih družbenih skupin z določeno osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja. Tem smernicam bi morale države članice slediti pri snovanju nacionalnih strateških načrtov ter posledično politik in ukrepov z namenom zagotavljanja enakih možnosti pripadnic_kov teh skupin.
V Sloveniji sta trenutno v veljavi le dva tovrstna načrta – Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 in Akcijski program za invalide 2022–2030, septembra 2023 pa je bila sprejeta še Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030. Ni pa še sprejetih nacionalnih strateških načrtov, ki bi v nacionalni okvir politik prenesli načrt boja proti rasizmu, strategijo za enakost LGBTIQ+ oseb, strategijo za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja. Vlada v zvezi s pripravo nacionalnih strateških dokumentov pojasnjuje, da je v pripravi strateški dokument, ki zadeva antisemitizem.

Slovenija nima celovite strategije na področju človekovih pravic in protidiskriminacije, po dostopnih informacijah pa ta tudi ni načrtovana.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

V roku enega leta naj država pripravi in sprejme strategijo na področju človekovih pravic in preprečevanja diskriminacije, ki bo pripravljena v sodelovanju s civilno družbo, ter jasno določi pristojnosti in dolžnosti pri njenem izvajanju.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice