Monitoring zaveze

ZAŠČITITI JE TREBA PRAVICE BEGUNK IN BEGUNCEV TER MIGRANTK IN MIGRANTOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Ministrstvo za notranje zadeve je ustanovilo delovno skupino za pripravo Strategije o migracijah, ki vključuje tudi položaj begunk_cev. Obenem je napovedalo ponovno izvajanje sporazumov o vračanju z Italijo, kar postavlja pod vprašaj zavezo o spoštovanju pravic prosilk_cev za azil. Zaveza je ocenjena kot zastala, saj po odstopu ministrice Bobnar večina teh aktivnosti stoji in je njihovo nadaljevanje odvisno od trenutnega vodstva MNZ. Konec januarja 2023 smo predsedniku vlade poslali_e poziv k nadaljevanju uresničevanja teh zavez.

Vlada je ustanovila Delovno skupino za pripravo strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij in Delovno skupino za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju vključevanja tujcev. V obeh skupinah sodelujejo tudi predstavniki_ce civilne družbe.

Po nujnem postopku so bile novembra 2023 sprejete dopolnitve Zakona o tujcih, s katerimi se je olajšalo pogoje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine v delu, ki se nanaša na znanje slovenskega jezika, udeležbo v programih učenja slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe. Skladno s predlogom zakona se bo pridobivanje teh pogojev za družinske člane_ice tujcev_k, ki so državljani_ke tretjih držav, izvajalo v okviru neformalnih izobraževalnih programov za odrasle.

PIC je iz Delovne skupine za pripravo strategije Vlade RS na področju migracij izstopil, saj je minister Boštjan Poklukar v postopku ocene ustavnosti 10.a in 10.b člena Zakona o tujcih zapisal, da sta skladna z ustavo, čeprav se zaveda, da je bila praktično enaka zakonodaja na ustavnem sodišču že obravnavana kot neustavna. Navedbe ministrstva so popolnoma v nasprotju z danimi zavezami.

Nevladne organizacije so zaradi tega razloga ministra pozvale k odstopu.

Še vedno ni rešeno vprašanje namestitvenih kapacitet za prosilce_ke za azil, na kar je v svojem poročilu opozoril tudi Odbor ZN proti mučenju. Razmere v azilnem domu na Viču so bile poleti 2023 nehumane in so kršile vrsto temeljnih standardov za dostojno obravnavo oseb v azilnih postopkih.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Protiustavna določila Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni zaščiti je treba ustrezno spremeniti in nemudoma ustaviti vsa vračanja prosilk in prosilcev za azil na Hrvaško. Zagotoviti je treba neodvisno spremljanje postopkov s tujci s strani nevladnih in mednarodnih organizacij. Nastanjevanje otrok v Center za tujce se mora takoj ustaviti. Treba je zagotoviti humanost azilnih postopkov ter večjo podporo integraciji.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice