Monitoring zaveze

NEMUDOMA JE TREBA ZAGOTOVITI NEODVISNOST PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Uresničen je del zaveze o zakonski spremembi strukture in načina imenovanja organov upravljanja in nadzora na RTV Slovenija, ki bo zagotovila dolgoročno neodvisnost javnega medija od političnih strank. Novela zakona o RTV Slovenija, ki je uvedla takšno sestavo in način imenovanja, je bila sprejeta v začetku mandata vlade (julija 2022), potrjena na zakonodajnem referendumu (novembra 2022) in je začela veljati po tem, ko je (maja 2023) ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje zakona. Izvedeni postopki za imenovanje članic in članov novega organa upravljanja – Sveta RTV Slovenija – ter konstituiranje sveta so privedli do sestave in delovanja sveta, ki odločitve sprejema neodvisno in strokovno. Vendar se zaradi nekaterih neusklajenosti v razmerju med materialnimi členi novele zakona in njenimi prehodnimi določbami, zaradi nesodelovanja prejšnjega vodstva RTV Slovenija pri tranziciji v nov model upravljanja in vodenja ter zaradi pomanjkanja sistemsko zagotovljenih sredstev za financiranje vseh programov in dejavnosti, ki so del javne službe RTV Slovenija, pri upravljanju, vodenju in nadzoru pojavljajo zapleti in izzivi.

Vlada je konec lanskega leta zagotovila izredna sredstva za financiranje programov RTV Slovenija, namenjenih manjšinam, s čimer je le nekoliko zmanjšano nesorazmerje med potrebnimi in razpoložljivimi finančnimi sredstvi za izvedbo programsko-poslovnega načrta v letu 2024. Ni pa vlada uporabila zakonske možnosti za dvig RTV prispevka, ki je največji in najpomembnejši sistemski vir financiranja RTV Slovenija. Vlada tudi ni sprejela spremembe zakona o RTV Slovenija, ki bi uvedla usklajevanje višine RTV prispevka z inflacijo ali drugimi ekonomskimi kazalci, s čimer bi odpravila sedanjo ureditev, po kateri je višina RTV prispevka odvisna od vladnih odločitev. Takšna ureditev predstavlja potencialen vzvod za politične pritiske in krčenje javnega medija, tako da vlada še ni uresničila zaveze v delu, ki govori o ustavitvi vseh tovrstnih mehanizmov in praks.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo
  • Vlada Republike Slovenije
  • Državni zbor Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

O zakonitosti postopka imenovanja članic in članov Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki je bilo tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora izvedeno v nasprotju z veljavno zakonodajo in proti javnemu interesu, naj odločijo pristojni organi. Hkrati je treba takoj zagotoviti, da bo sestava svetov v prihodnje zagotavljala strokovnost in neodvisnost delovanja RTV. Ustaviti se mora vse oblike in poskuse političnega obvladovanja, krčenja in utišanja javnega medija ter posege politike v imenovanje vodilnih organov upravljanja in nadzora. Potrebna je zakonska sprememba strukture in načina imenovanja organov upravljanja in nadzora na RTV Slovenija, ki bo zagotovila dolgoročno neodvisnost javnega medija od političnih strank.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture