Monitoring zaveze

OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE MEDIJEV Z JAVNIMI SREDSTVI MORA BITI NEPOLITIČNO IN TRANSPARENTNO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Nekatere sistemske rešitve za uresničevanje te zaveze je prinesel predlog zakona o medijih, ki ga je vlada poslala v javno obravnavo 12. decembra 2023. Predlog uvaja več mehanizmov za regulacijo smotrnosti in transparentnosti državnega oglaševanja in državne pomoči medijem. Pri tem je izraz “državno oglaševanje” z omejitvami vred prvič podrobno opredeljen v zakonodaji.

Z uvedbo obveznosti medijev, da v razvidu medijev objavijo podatke o virih financiranja z razčlenjenimi podatki o virih in višini prejetih javnih sredstev (iz državne pomoči in državnega oglaševanja) predlog zakona krepi transparentnost.
Glede zaveze o prepovedi financiranja sovraštva z javnimi sredstvi predlog zakona določa, da izdajatelji_ce, ki jim je bila v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat s pravnomočno odločbo izrečena globa za kršitev prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju in vojni ter razpihovanja sovraštva in nestrpnosti, niso upravičeni_e do državne pomoči, kakor tudi izdajatelji_ce medijev, katerih odgovorni_e uredniki_ce ali osebe, ki so jih nadomeščale, so bili_e v zadnjih dveh letih pravnomočno obsojeni_e za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti po Kazenskem zakoniku.

Predlog zakona sledi vsebini te zaveze glede pogojevanja financiranja medijev s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje, saj določa, da izdajatelji_ce, ki jim je bila v zadnjih dveh letih najmanj dvakrat s pravnomočno odločbo izrečena globa za prekršek v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, niso upravičeni_e do državne pomoči.

Še pred objavo predloga novele medijskega zakona je 7. decembra 2023 vlada na predlog Urada za komuniciranje (UKOM) sprejela priporočila za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, ki določajo standarde smotrnosti, gospodarnosti in transparentnosti oglaševanja ter vzpostavljajo nekatere varovalke pred zlorabami. V pripravah smernic se je UKOM posvetoval tudi s strokovnjaki_njami iz nevladnih organizacij. Ta dokument pa ne zavezuje drugih državnih organov, javnih ustanov in podjetij v državni lasti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo
  • Urad vlade za komuniciranje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Državno financiranje medijev mora biti povsem neodvisno od strankarske politike, mediji pa morajo razkriti vse javne finančne vložke ne glede na njihovo višino. Odobritev financiranja naj bo povezana s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje in novinarskimi poklicnimi standardi. Neposredno financiranje občinskih medijev mora biti prepovedano, občine pa naj svojo pravico do javnega obveščanja lokalnih skupnosti uresničujejo na transparenten in nediskriminatoren način prek javnih razpisov. Oglaševanje državnih organov, javnih ustanov in podjetij v državni lasti naj upošteva pravila javnega naročanja in tržno upravičenost medijskega zakupa. Financiranje sovraštva in strankarske propagande z javnimi sredstvi mora biti prepovedano.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture