Monitoring zaveze

TREBA JE SPREJETI NACIONALNO KOLEKTIVNO POGODBO ZA NOVINARJE IN MEDIJSKO DEJAVNOST

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Ministrstvo za kulturo je v predlog zakona o medijih, ki ga je 12. decembra 2023 poslalo v javno obravnavo, med kriterije za dodelitev državne pomoči medijem vključilo “ureditev pravic in obveznosti novinarjev s kolektivno pogodbo širše ali ožje ravni”. Vendar je ta kriterij v zakonskem predlogu naveden med tistimi kriteriji za državno pomoč, ki se jih lahko v besedilih razpisa določi kot prednostne, ne pa med obveznimi zakonskimi pogoji za sodelovanje na razpisu za državno pomoč ali med kriteriji in merili, ki se jih obvezno upošteva pri ocenjevanju vlog prijaviteljev_ic za državno pomoč. Zato takšnega zakonskega določila ni možno šteti za neposredno spodbudo delodajalski strani v medijski panogi k organiziranemu pristopu k pogajanjem o kolektivni pogodbi za novinarje_ke in medijsko dejavnost niti za pogojevanje dostopa do državne pomoči z udeležbo v kolektivnih pogajanjih in sprejetjem kolektivne pogodbe.
Zato poskus, da bi vlada zavezo uresničila, v tej fazi štejemo za neuspešen.

Ministrstvo za kulturo je sicer na začetku mandata začelo dialog s Sindikatom novinarjev Slovenije glede predlogov, kako pristopiti k spodbujanju kolektivnih pogajanj v medijski dejavnosti in glede vprašanja, kako bi lahko nova medijska zakonodaja vključila tovrstne spodbude, a je ostalo le pri enem sestanku.

Opombe

Ministrstvo za kulturo v odgovoru iniciativi Glas ljudstva na poizvedovanje o napredku pri uresničevanju te zaveze tudi samo ugotavlja, da v Sloveniji na strani delodajalcev_k in lastnikov_c v medijih ni reprezentativnega sogovornika_ce za vodenje dialoga o sistemskih ukrepih, temveč se odzivajo le različne interesne skupine in organizacije ali posamezni mediji.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

V skladu z mednarodno konvencijo MOD 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja naj država spodbudi delodajalce v medijski dejavnosti, da se organizirano vključijo v kolektivna pogajanja s sindikati novinark in novinarjev ter drugih medijskih delavk in delavcev ter sklenejo nacionalno kolektivno pogodbo. Dostop do financiranja z javnimi sredstvi ter drugih oblik javnih pomoči in posebnih statusov naj se izdajateljem medijev pogojuje z udeležbo v kolektivnih pogajanjih in sprejemanjem kolektivne pogodbe.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture