Monitoring zaveze

UMETNOSTI IN KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI VEČ SISTEMSKE, FINANČNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Za kulturo na splošno in ožje neodvisno kulturo je v proračunih za 2023 (po rebalansu) in 2024 zagotovljenih več sredstev v primerjavi z realizacijo leta 2022. Ministrstvo pri snovanju rešitev skozi dialoške, fokusne skupine in strokovne komisije stremi k sodelovanju s stroko. Vlogo stroke (natančneje strokovnih komisij) dodatno krepi tudi skozi prenovo razpisov, kjer povečuje težo ocene kakovosti projekta v obratnem sorazmerju s težo ocen strokovne javnosti, ki deluje izven teles ministrstva in se mdr. odraža v referenčnosti prijaviteljev. Spremenjen Pravilnik o strokovnih komisijah, skozi katerega je vloga stroke okrepljena, obremenjenost Sektorja za statusne zadeve ter povečan obseg obravnavanih vlog za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in podelitev pridruženih pravic pomenijo tudi večje zastoje pri odločanju in razreševanju zadev. Beležimo npr. zastoje pri reševanju vlog, pri čemer lahko na posamičen vpis v razvid samozaposleni v kulturi čakajo tudi pol leta. Digitalizacijo vseh z upravljanjem statusa povezanih administrativnih postopkov pri tem še čakamo.

Ministrstvo se počasi loteva digitalizacije večine razpisov, vendar ta potrebuje izboljšave, saj še ni docela domišljena in (še) ne pomeni dejanske administrativne razbremenitve prijaviteljev. Ministrstvo je prepoznalo podporno delovanje v kulturi kot dejavnost, ki si zasluži sistemsko podporo, in po pilotni izvedbi razpisa objavilo dveletni projektni razpis. Pri tem menimo, da je podporno okolje, kot si ga ministrstvo zamišlja v razpisu, preširoko in premalo definirano oz. ciljno usmerjeno, zagotovljena proračunska sredstva za izvedbo razpisa pa so prenizka, zato bi ga veljalo v bodoče še dodatno premisliti, področja, kot je kulturno-umetnostna vzgoja, pa sistemsko podpreti kot ločena ključna področja.

Vlada in Ministrstvo za kulturo sta poskrbela za specifično in splošno podporo ustvarjalcem_kam, institucijam in organizacijam po ujmi, ki je prizadela tudi številne delujoče v kulturi. Čakamo pa še ukrepe za dolgoročno sanacijo, npr. restavracijo umetniških del.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Treba je spodbujati umetnost in kulturo ter zagotoviti njuno sistemsko, finančno, organizacijsko in programsko neodvisnost. Ključne sistemske odločitve naj se sprejemajo v soglasju s stroko, ki mora prevzeti odločilen delež odgovornosti za svojo dejavnost.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture