Monitoring zaveze

VEČ SREDSTEV JE TREBA NAMENITI NEPROFITNIM MEDIJEM IN LOKALNI KULTURI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Če je Ministrstvo za kulturo leta 2023 za kulturne projekte zagotovilo višja sredstva in vsa tudi razdelilo med upravičence, z letom 2024 višino skupno zagotovljenih sredstev za izvedbo zadevnih razpisov zmanjšuje, predvsem na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti. Če smo v primeru projektnega razpisa za leto 2023 lahko pričakovali, da bodo javna sredstva učinkoviteje dosegla decentralizirane in manj razvite akterje_ke (čeravno na račun morebitne slabše kakovosti projektov), ministrstvo pa pri prenovi razpisov zasleduje tudi cilj decentralizacije, analiza razpisov vzbuja dvome, da bo ta cilj dosežen; med kriteriji namreč decentralizirano delovanje ni posebej vrednoteno. Projektni razpis hkrati močno krepi ustvarjalnost samostojnih ustvarjalcev_k, kar pozdravljamo, poraja pa se dvom, ali to že samo na sebi pomeni tudi večjo nacionalno razpršenost podeljene podpore in krepitev lokalne ustvarjalnosti, hkrati večja razpršenost sredstev v novih razpisih lahko pomeni večje število finančno manj podprtih in torej manj visoko kakovostno ocenjenih projektov, kar bi veljalo zamejiti.

V rebalansu državnega proračuna je bilo za Ljubiteljsko kulturo in Javni sklad za kulturne dejavnosti v letu 2023 namenjenih več sredstev od prvotno predlaganih, s čimer so sredstva dosegla višino realizacije v letu 2021.

V primerjavi z razpisom za leto 2022 je bilo na razpisih za sofinanciranje programskih vsebin medijev, objavljenih novembra 2022, zagotovljenih manj sredstev, tudi za programske vsebine nepridobitnih, študentskih ter lokalnih radijskih in televizijskih programov. Višina skupno zagotovljenih sredstev za izvedbo razpisa tako vnovič ne dosega niti zakonsko določene višine za eno od njegovih področij. Zakonodaja zgolj za razpisno področje B, ki je namenjeno sofinanciranju programskih vsebin medijev posebnega pomena, predvideva dodelitev sredstev v višini 3 % proračuna javne RTV. Zgolj na tem razpisnem področju bi torej letos morali razdeliti nekaj več kot 3 milijone evrov, dejanski zagotovljen znesek za izvedbo tega razpisnega področja pa je za tretjino manjši in znaša 2,1 milijona evrov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Spodbujati je treba kakovostne poklicne nevladne produkcije tudi izven večjih mestnih centrov. Finančno se mora podpirati lokalne, študentske, neprofitne in skupnostne medije ter kulturne producente, ki bodo naslavljali potrebe lokalnih skupnosti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture