Monitoring zaveze

ZAGOTOVITI JE TREBA USKLAJENOST NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PODNEBNEGA NAČRTA Z ZAVEZAMI PARIŠKEGA SPORAZUMA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Junija 2023 je vlada potrdila osnutek posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Kljub konstruktivnemu vključevanju organizacij in gibanj civilne družbe v vseh fazah posvetovanj pa velika večina komentarjev in predlogov ni bila upoštevana. Osnutek posodobitve NEPN tako kljub nekaterim pozitivnim premikom in nekolikšnemu dvigu večine ciljev (posledica zvišanja ciljev na ravni EU) ostaja podnebno, biodiverzitetno in socialno nezadosten. V osnutku določen cilj skupnega znižanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za zgolj 37–40 % glede na leto 2005 sledi cilju podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2050 ter kot tak ni skladen s Pariškim podnebnim sporazumom in najnovejšimi ugotovitvami podnebne znanosti (IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf, file (europa.eu), EU | Climate Action Tracker), s čimer breme razogljičenja in posledice podnebnega neukrepanja v preveliki meri prenaša na prihodnje generacije in države globalnega juga. Osnutek prav tako ne temelji na scenariju zadostnosti, s katerim bi prišli do z družbenimi potrebami in planetarnimi omejitvami skladnih potreb po energiji ter s tem do dejanskih potencialov za zmanjšanje ekscesne rabe energije. Samo tako bi lahko v tem za ukrepanje ključnem desetletju dosegli bistveno višji delež OVE v končni rabi energije (trenutni predlog ciljev za OVE in URE namreč ni skladen niti z novimi cilji EU) in s tem hitro opuščanje fosilnih goriv brez negativnega vpliva na naravo. Osnutek kljub zvišanju sektorskega cilja tudi še vedno popušča industriji in ji ne nalaga pravičnega bremena pri razogljičenju, čeprav ima ta na voljo lastna in številna druga sredstva. Na drugi strani pa najbolj obremenjuje gospodinjstva z nizkimi dohodki, določa prenizke cilje zmanjševanja energetske revščine in finančnih virov za financiranje ukrepov ne išče pri največjih onesnaževalcih.

Opombe

Končno oceno o stanju izpolnjevanja zaveze bo možno podati šele, ko bo sprejeta končna posodobitev NEPN, predvidoma junija 2024. Dodatna omejitev v tem trenutku je tudi ta, da v sprejetem osnutku posodobitve ni poglavja o ukrepih in politikah.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Ob posodobitvi načrta za leto 2023 mora ta postati skladen z zavezami Pariškega sporazuma in s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko obdobje. Zagotoviti je treba dosledno in učinkovito izvajanje vseh ukrepov, predvidenih v dokumentu.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave