Monitoring zaveze

VZPOSTAVITI JE TREBA SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD DELAVK IN DELAVCEV IZ FOSILNE ENERGETIKE V PANOGE PRIHODNOSTI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Vlada kljub podani zavezi zaenkrat ni vzpostavila posebnega Sklada za pravičen prehod za potencialno prizadete delavce in delavke v fosilni energetiki in drugih panogah, v katerih bo zaradi ciljev zelenega prehoda neizbežno potrebno prestrukturiranje.

Za prestrukturiranje regije SAŠA (Savinjsko-šaleška regija) in zasavske regije bodo sicer na voljo sredstva iz Evropskega Sklada za pravičen prehod, za črpanje teh sredstev pa je potrebno pripraviti strategijo in načrte (Nacionalno strategijo za izstop iz premoga, pa tudi Akcijski načrt za regijo). Proces priprave teh dokumentov poteka od leta 2020 dalje, pri čemer prihaja do zamud, pod aktualno vlado pa je bil proces formalno zaključen s posredovanjem Območnih načrtov za pravični prehod premogovnih regij Evropski komisiji. (V rubriki “Opombe” je opisano, zakaj ta sklad po naši oceni ni zadosten za uspešno prestrukturiranje regije SAŠA ter ostalih regij in panog, ki jih bo potrebno prestrukturirati.)

Trenutna vlada po naših informacijah in opažanjih ni naredila nobenih večjih korakov v smeri zagotovitve pravočasnih in zadostnih ukrepov za prestrukturiranje regije SAŠA ter zamuja s pripravo in sprejetjem dveh bistvenih zakonov (o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije). Obstajajo razlogi za skrb, da se bodo ponovile slabe izkušnje iz Zasavja ob zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, kjer je zaradi neustreznega programa in ukrepov za prestrukturiranje regije prišlo do velikih negativnih socialnih učinkov v regiji (izguba delovnih mest, izseljevanje iz regije itd.).

Opombe

Samo v regiji SAŠA je na fosilne vire, ki bodo dokončno opuščeni najkasneje v desetih letih (številni indikatorji pa kažejo na predčasno zaprtje PV in TEŠ), vezanih 3.500–4.000 delovnih mest. Del ukrepov za prestrukturiranje regije SAŠA (in tudi zasavske regije) bo sicer financiran iz evropskega sklada za pravičen prehod, vendar teh sredstev niti približno ne bo dovolj za izvedbo vseh potrebnih programov in ukrepov pravičnega prehoda, zato je nujna tudi zagotovitev državnih sredstev, kar prepoznavata tako Nacionalna strategija za izstop iz premoga kot tudi Akcijski načrt za regijo. Sklad iz zahteve Glas ljudstva bi predstavljal stabilen in neodvisen vir sredstev za financiranje nujno potrebnih programov za zagotavljanje novih dostojnih zelenih delovnih mest, programov brezplačnega izobraževanja in prekvalifikacij za zaposlene v fosilni energetski dejavnosti ter ukrepov za zagotavljanje široke socialne varnosti rudarjev in ostalih zaposlenih (npr. prihodkovna kompenzacija, državni dokup zavarovalne dobe za poklicno upokojevanje, gradnja neprofitnih energetsko varčnih stanovanj …).

Ker se je v preteklosti sprotno dodeljevanje sredstev v ta namen iz proračuna izkazalo kot nezadostno (slaba izkušnja zapiranja RTH) in ker so v trenutnem kontekstu dimenzije mnogo večje, je nujna vzpostavitev posebnega sklada, ki bo zagotavljal stabilen in zadosten vir za financiranje že omenjenih ukrepov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Prehod Slovenije na ogljično nevtralnost moramo izvesti na pravičen način. Delavkam in delavcem v fosilni energetiki in ostalih dejavnostih, ki jih bo treba prestrukturirati, moramo zagotoviti nova kakovostna delovna mesta v panogah prihodnosti in jim omogočiti prihodek za dostojno življenje. Zato je treba vzpostaviti poseben sklad za prestrukturiranje. Prav tako naj vsak sektor prispeva svoj delež pri zmanjšanju emisij. Poskrbeti moramo, da najranljivejši sloji ne bodo nosili nesorazmernih stroškov razogljičenja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave