Monitoring zaveze

OKREPITI JE TREBA DUŠEVNO ZDRAVJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Od 1. decembra 2023 je v veljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju , ki odpravlja neustavnosti v delu, ki ureja postopek sprejema osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Novela omogoča tudi dostop do nekaterih oblik psihiatrične zdravstvene obravnave že v primarnem zdravstvenem varstvu, določa vzpostavitev mreže varovanih oddelkov in evidenco njihove zasedenosti, do katere bodo lahko neposredno dostopala sodišča, ki odločajo, v kateri zavod naj bo oseba nameščena. Zakon določa tudi minimalne prostorske in tehnične pogoje za varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov ter posebno varstvo otrok do 15. leta in večjo opolnomočenost mladoletnikov_c, starejših od 15 let, v postopkih zdravljenja.
Priprava Zakona o psihoterapiji, ki naj bi med drugim priznal psihoterapijo kot samostojen poklic in avtonomno znanstveno vedo, se zamika. Zakon naj bi bil sprejet letos.
Čakalne dobe ostajajo nedopustno dolge tudi pri obravnavi duševnih motenj otrok in mladostnikov_c: povprečna čakalna doba na prvi pregled pri psihiatru_inji za otroke in mladostnike_ce za stopnjo nujnosti »zelo hitro« znaša 150 dni, za »hitro« 230 dni in za »redno« 270 dni. Nedostopnost psihosocialne, psihoterapevtske in psihiatrične obravnave za mlade predstavlja kršitev 5. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) ter 51. člena Ustave RS.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Potrebujemo konkretne ukrepe na področju promocije duševnega zdravja, preventivne aktivnosti, destigmatizacijo in deinstitucionalizacijo. Treba je zagotoviti zadostne in enakomerno razporejene vire obravnave in pomoči ter usklajeno medresorsko sodelovanje in vključevanje civilne družbe na področju duševnega zdravja na državni, regionalni in lokalni ravni. Sprejeti je treba zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki bo strokovno umestil to področje v sistem javnega zdravstva in omogočal dostopnost ter primerno strokovno raven storitev.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo