Monitoring zaveze

MLADE RAZISKOVALKE IN RAZISKOVALCE JE TREBA PODPIRATI IN ZAPOSLOVATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Podlaga za uresničevanje zaveze je Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bil sprejet že v prejšnjem mandatu ter v prihodnjih letih zagotavlja hitro rast proračunskih sredstev za projekte, programe, mlade raziskovalce_ke in tudi stabilizacijo financiranja zaposlitev raziskovalk_cev med posameznimi projekti. Poleg tega zakon prinaša posebne razpise za raziskovalce_ke na začetku kariere. Zakon v veliki meri prenaša odgovornost za implementacijo teh sredstev in ciljev na univerze in inštitute.

Vendar je ob pripravi varčevalnega proračuna za leto 2024 MVZI krčenje sredstev usmerilo ravno na razpis za znanstvenoraziskovalne projekte (za 40 % glede na leto 2023), ki je ključen vir za financiranje raziskovalcev_k na začetku kariere, ko imajo praviloma še omejen dostop do institucionalnih sredstev stabilnega financiranja.

MVZI navaja, da bo v kratkem pričelo z izvajanjem (kot del sredstev kohezijske politike) inštrumenta “Raziskovalci na začetku kariere”.

Z aneksom h KPVIZ, ki ga je med stavkovnimi pogajanji izpogajal Visokošolski sindikat Slovenije, se obeta odprava prekarnega honorarnega dela pedagogov_inj na univerzah in tudi izstavljanje učiteljskih pogodb o zaposlitvi raziskovalcem_kam, kadar opravljajo pedagoško delo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba razvojno-raziskovalna sredstva, ki bodo mladim doktorskim študentkam in študentom ter doktorandkam in doktorandom omogočala njihovi izobrazbi, usposobljenosti in razvojnim ambicijam primerno delo. Hkrati je treba zagotoviti ustrezno opremo na univerzah, inštitutih in v razvojnih oddelkih proizvodnih ter storitvenih organizacij, da mladim ne bo treba zapuščati Slovenije oziroma da se jih bo spodbudilo k vračanju. Izenačiti je treba vrednost dela zaposlenih in honorarnih visokošolskih pedagogov ter s tem spodbuditi zavode, da jih zaposlijo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti