Monitoring zaveze

SPREJETI JE TREBA NOVO STRATEGIJO RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

MVI je imenovalo široko skupino strokovnjakov_inj (krovno skupino in 6 podskupin), ki pripravlja belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. Ta naj bi vsebovala strateške cilje, ukrepe in kazalnike. Vse skupine intenzivno delajo in so že izvedle več javnih predstavitev mnenj za posamezne sklope. MVI obljublja, da bo celoten dokument pripravljen v začetku leta 2024. Vzporedno poteka tudi proces kurikularne prenove učnih načrtov in katalogov znanj.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Pod vodstvom stroke in v dialogu z deležniki je treba pripraviti Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2021–2050), ki bo začrtala razvoj izobraževanja v prihodnjih desetletjih glede na družbene izzive 21. stoletja. Izobraževalne ustanove morajo zagotavljati večjo skrb za fizično in psihično zdravje otrok in mladine. Na državni ravni se mora opredeliti kazalce kakovosti šol, vključujoč samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti