Monitoring zaveze

TAKOJ JE TREBA ODPRAVITI FINANČNE OVIRE ZA TUJE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Z Zakonom za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države z dne 21. 7. 2022 so bile odpravljene finančne ovire za tuje študente_ke, tako da lahko študent_ka za finančno stabilnost jamči zgolj z izjavo staršev.

V širšem smislu pa zaveza k izboljševanju kakovosti in širjenju internacionalizacije študijskih programov ostaja odprta ter zahteva dolgoročne politike razvoja visokega šolstva. V mandatu aktualne vlade ni opaziti pomembnejših korakov, lahko pa jih bo prinesel novi visokošolski zakon, ki je v pripravi.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Študentke in študente iz drugih držav regije je treba pritegniti in ne odrivati, in sicer tako, da se zagotovi izboljšano kakovost izobraževanja, internacionalizacijo programov in prepoznavnost v mednarodnem prostoru. V ta namen je treba nemudoma odpraviti vse finančne ovire, ki onemogočajo študij socialno deprivilegiranim študentkam in študentom.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti