Monitoring zaveze

OPUSTITI JE TREBA FOSILNA GORIVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada z nezadostnim ciljem podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2050 v osnutku Zakona o podnebnih spremembah ter z nezadostnimi cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in rabe energije do leta 2030 v osnutku posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ne tlakuje poti k opustitvi fosilnih goriv najkasneje do leta 2035. Zaskrbljujoče je tudi, da v podnebni zakon ne želi zapisati letnice popolne opustitve rabe premoga. Vseeno pa je aktualna vlada uvedla nove ukrepe za povečanje kapacitet OVE in pospešila opuščanje rabe fosilnih goriv. Sprejela je dva sistemska zakona, in sicer Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE (ta ima sicer tudi negativno plat, saj ne zavezuje k umeščanju naprav brez bistvenih posegov v naravo in k vključevanju lokalnih prebivalcev v postopke) in Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva . Povečala je investicije v javni potniški promet (žal hkrati nadaljuje s širjenjem cestne infrastrukture, s čimer zavira učinke teh investicij in torej za doseganje podnebnih in drugih okoljskih ciljev nujno rast uporabe JPP ter ohranja obstoječ avtocentrični sistem) ter preko Eko sklada in razpisov MOPE bistveno okrepila subvencije za nove investicije v OVE na področju ogrevanja. Pripravljeno in sprejeto je bilo tudi novo poglavje Načrta za okrevanje in odpornost (REPowerEU) za zmanjšanje odvisnosti od fosilnega plina, na podlagi katerega bodo do leta 2026 financirani ukrepi v vrednosti 122 milijonov evrov, in sicer 20 mio € za prestrukturiranje daljinskih sistemov ogrevanja z uporabo OVE, 20 mio € za krepitev distribucijskega omrežja električne energije, 40 mio € za URE in OVE v gospodarstvu ter 40 mio € za brezemisijska vozila in pripadajočo polnilno infrastrukturo. Prav tako je vlada ukinila obvezen priklop na plinsko omrežje in podporo za proizvodnjo elektrike in toplote (SPTE) iz fosilnih virov, a vendar še vedno ohranja številne subvencije fosilnim gorivom, vključno z marca 2023 sprejetim triletnim programom subvencioniranja letalskih prevoznikov. Korak v pravo smer je zaveza k postopnemu opuščanju subvencij za fosilna goriva do leta 2026 v osnutku Zakona o podnebnih spremembah, a ta zakon je še daleč od sprejetja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Najkasneje do leta 2030 moramo v Sloveniji opustiti rabo premoga in si prizadevati za opustitev fosilnega plina do leta 2030, najkasneje pa do 2035. Ta cilj je treba uradno sprejeti do konca leta 2022 in do konca leta 2023 pripraviti načrt čimprejšnjega prehoda k 100 % obnovljivim virom energije. Ta mora biti podkrepljen z obsežnim programom spodbud za energetsko samooskrbo iz obnovljivih virov energije za gospodinjstva in industrijo s poudarkom na sončni energiji ter vlaganjem v distribucijsko infrastrukturo in hranilnike energije. Načrt mora temeljiti na načelu “energetska učinkovitost na prvem mestu” ter vsebovati vse tehnično in ekonomsko izvedljive ukrepe za zmanjšanje porabe energije.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave