Monitoring zaveze

POTREBNA JE VEČJA SKRB ZA DOBROBIT ŽIVALI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Zaveza je bila od nastopa mandata vlade delno izpolnjena, a je ni izpolnila vlada, pač pa je bila izpolnjena na pobudo koalicijske poslanke v DZ.

Oktobra 2023 je bil v DZ sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Novela zakona med drugim predvideva oblikovanje posebne enote uradnih veterinarjev in veterinark, ki bo opravljala preglede, nadzorovala pogoje nastanitev in izvajala ukrepe za zaščito živali na ozemlju celotne države. Novela tudi določa vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja, ki pa ni del sistema inšpekcijskega nadzora. Poleg tega določa vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah.
Novela zakona je požela precej kritik in pomislekov o izvedljivosti določil. Pristojno ministrstvo bo moralo poskrbeti za implementacijo oz. morebitne popravke zakona.

Za zaostritev sankcij za mučenje živali bo potrebno dopolniti še kazenski zakonik.

Poleg tega je 5. junija 2023 ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdala Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti rejnih živali, ki določa minimalne pogoje za zaščito rejnih živali in postopek registracije hlevov za rejo kokoši nesnic. Spremembe in dopolnitve se ne nanašajo na nadzor nad izvajanjem zakonodaje na področju dobrobiti živali niti na sankcije za njeno kršenje niti na zagotavljanje kadrov za reden in učinkovit nadzor.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zakoni in predpisi že danes prepovedujejo mučenje živali, vendar se določbe v praksi ne izvajajo dosledno, zlasti na področju rejnih živali. Treba je bistveno okrepiti skrb za dobrobit rejnih živali. Država naj zagotovi ustrezne kadre za reden in učinkovit nadzor nad razmerami, v katerih te živali živijo. Hkrati naj zaostri sankcije za mučenje živali in zagotovi njihovo izvajanje.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave