Monitoring zaveze

POVZROČITELJ OKOLJSKE ŠKODE NAJ PLAČA VSE SANACIJSKE UKREPE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada od nastopa mandata ni v dovoljšnji meri izvajala aktivnosti v smeri izpolnjevanja zaveze, narejeni pa so bili nekateri manjši koraki. Delno je zahteva naslovljena v okviru Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE , kjer je predviden razvoj novih kapacitet OVE na degradiranih površinah. Posredno bi lahko na tak način sanirali tudi bremena iz preteklosti, a le na ravni posameznih lokacij, ne pa na sistemski ravni, kot terja zahteva.
Pristojno ministrstvo ima v izdelavi tudi pregledno karto degradiranih območij, ki bi lahko služila kot dobra podlaga za nadaljnja prizadevanja za izpolnjevanje zahteve. Prav tako ministrstvo načrtuje vnos določb o sanaciji okoljske škode v novi ZVO-3, vendar gre zaenkrat zgolj za obljube.

Opombe

Kljub aktivnostim rezultatov v okolju še ni.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zahtevamo, da se tako zakonodajno kot v praksi uredi področje starih okoljskih bremen ter obstoječih in potencialnih prihodnjih okoljskih škod na način, da povzročitelj okoljske škode financira vse sanacijske ukrepe v najkrajšem možnem roku. V primeru, da povzročitelj obremenitve ne obstaja več ali ni sposoben pokriti vseh stroškov sanacije, naj stroške sanacije subsidiarno zagotovi država, pri čemer naj bo to prednostna naloga ministrstva za okolje.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave