Monitoring zaveze

SLOVENIJA MORA OKREPITI NADZOR TER VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Kljub lastnim ugotovitvam o izrazitem pomanjkanju kadrov, še posebej po razdelitvi na Inšpektorat za okolje in energetiko ter Inšpektorat za naravne vire in prostor, vlada od nastopa mandata ni izvedla nobenih aktivnosti za povečanje števila zaposlenih inšpektorjev in inšpektoric ali okrepitve inšpekcijskih služb, ki so izrazito preobremenjene in (po lastnih besedah!) ne zmorejo izvajati svojih nalog. Inšpektorat za naravne vire in vode v tem trenutku zaposluje zgolj 13 oseb.
Vlada v zvezi s to zavezo ni sprejela nobenih ukrepov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za naravne vire in prostor
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Naravovarstveno in okoljevarstveno zakonodajo je treba dosledno izvajati. Okoljska inšpekcija potrebuje približno 200 novih zaposlitev, da bo uspela sproti reševati vse prijave in opravljati vse inšpekcijske preglede ter nadzore, ki spadajo pod njeno pristojnost. Zahtevamo nove zaposlitve in vzpostavitev 24-urne inšpekcijske službe, ustrezno usposobljenost okoljskih inšpektorjev za nadzor nad izvajalci monitoringa izpustov strupenih snovi ter medsebojno usklajeno delovanje različnih inšpekcijskih služb s strokovnimi službami na področju narave in okolja. Na policiji naj se vzpostavi odsek za nezakonito delovanje na področju narave in okolja (naravovarstvena in okoljska policija) ter zagotovi ustrezno izobraževanje. Področje narave in okolja naj se okrepi s sodnimi izvedenci specialnih naravoslovnih znanj varstva okolja in narave. Naravovarstveni nadzor naj se razširi na celotno območje Republike Slovenije, naravovarstvenim nadzornikom naj se podeli pristojnosti na ravni inšpekcije in predvidi sredstva za enake namene kot za inšpektorje. V skladu z Zakonom o varstvu okolja naj se vzpostavijo tudi okoljevarstveni nadzorniki.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave