Monitoring zaveze

SLOVENIJA SE MORA ZAVEZATI CILJEM PARIŠKEGA PODNEBNEGA SPORAZUMA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Vlada je sprejem podnebnega zakona napovedala najprej za leto 2023 in nato za leto 2024, kar je dve leti pozneje kot obljubljeno pred volitvami. Vendarle je v tem času potekal proces oblikovanja osnutka zakona, ki je bil oktobra 2023 dan v enomesečno javno razpravo. Zakon gre z nekaterimi dobrimi finančnimi ukrepi (npr. ukinitev subvencij rabe fosilnih goriv do konca leta 2025, 37-odstotni delež investicijskega proračuna, ki mora biti namenjen trajnostnim ukrepom, namenskost CO2 dajatve …) in novim institutom upravljanja podnebne politike do določene mere v smeri izboljšanja institucionalne ureditve za učinkovito izvajanje podnebne politike. A bistven element zaveze v predlogu zakona ni izpolnjen, saj opredeljeni cilj podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2050 ni skladen s cilji Pariškega podnebnega sporazuma in najnovejšimi ugotovitvami podnebne znanosti (IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf, file (europa.eu), EU | Climate Action Tracker), kar breme razogljičenja in posledice podnebnega neukrepanja v preveliki meri prenaša na prihodnje generacije in države globalnega juga. Da bi Slovenija prispevala svoj pravičen delež k omejevanju globalnega segrevanja na 1,5°C, bi morala že v desetletju zmanjšati emisije TGP za vsaj 65 % glede na leto 2005 in doseči podnebno nevtralnost najkasneje do leta 2040. Hkrati osnutek zakona ne upošteva globokih in naraščajočih družbenih neenakosti ter države ne zavezuje k pravičnim podnebnim ukrepom, ki teh neenakosti ne bi še povečevali oz. bi jih zmanjševali, kar razumemo kot enega od bistvenih pogojev za uspešno udejanjanje zelenega prehoda.

Opombe

Končno oceno o stanju izpolnjevanja zaveze bo možno podati šele, če/ko bo podnebni zakon sprejet.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V letu 2022 je treba sprejeti podnebni zakon, ki bo opredelil podnebne cilje Slovenije, skladne s Pariškim podnebnim sporazumom, in zagotovil potrebno institucionalno ureditev za učinkovito izvajanje podnebne politike.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave