Monitoring zaveze

SPODBUJATI JE TREBA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z GOZDOM IN PREDELAVO LESA V SLOVENIJI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Upravljanje z gozdom

Kljub trditvam v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), da bodo reformni ukrepi prispevali k odpornim in biotsko raznovrstnim gozdovom, obstaja utemeljena skrb, da bo večina ukrepov usmerjena v povečevanje izkoriščanja gozdov. V Strateškem načrtu SKP 2023–2027 je namreč predvideno financiranje dveh ukrepov (naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in naložbe v nakup nove mehanizacije za delo v gozdu), katerih glavna cilja sta »povečanje produktivnosti, konkurenčnosti ter tehnološki razvoj v gozdarstvu«, kar pa ni skladno z ohranitvenimi ukrepi. Ta ukrepa bosta spodbujala k sečnji na prej zaprtih gozdnih sestojih, ki z zdajšnjo tehnologijo niso dostopni, in še bolj ogrozila obstoječe pragozdove na območjih Nature 2000.

Naložbe v spodbujanje predelave lesa

V letih 2022 in 2023 je Slovenija občutno vlagala v lesnopredelovalno industrijo. Mobilizirana so bila sredstva državnega proračuna, Načrta za okrevanje in odpornost ter Sklada za podnebne spremembe. Delovna skupina “Gozd – les” pripravlja nadaljnje ukrepe za gozdno-lesno verigo.

Spodbujanje lesene gradnje

V letih 2022 in 2023 so bile zamujene priložnosti za spodbujanje lesene gradnje, saj uporaba lesa kot gradbenega materiala ni bila zahtevana (ampak mestoma zgolj priporočena) v razpisih Načrta za okrevanje in odpornost. Prav tako razpisi Eko sklada ne vsebujejo v zadostni meri zahteve oz. podeljujejo prednosti za pridobitev spodbud v primeru uporabe lesa kot gradbenega materiala.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Upravljanje z državnimi gozdovi ter učinkovite spodbude lastnicam in lastnikom zasebnih gozdov za aktivno gospodarjenje z gozdovi morajo biti urejeni tako, da se bo povečeval ponor ogljika in podnebna odpornost gozdov. Pri načrtovanju nege je treba smiselno upoštevati različne funkcije gozdov. Nujno je spodbujanje kratkih verig ter predelave domačega lesa v izdelke z dolgo življenjsko in sekvestracijsko dobo. Spodbujati je treba lesene gradnje.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave