Monitoring zaveze

VAROVATI IN OHRANJANJATI JE TREBA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada še naprej načrtuje nove velike hidroelektrarne (Suhadol, Renke in Trbovlje). Sanacija po poplavah poteka povsem nenadzorovano z vidika varstva narave in ohranjanja biodiverzitete. Resnega načrtovanja odkupa zemljišč, ki so postala povsem neprimerna za bivanje, ni. Še naprej ni nadzora nad izvajanjem izjem glede na Vodno direktivo, prav tako nimamo vzpostavljenega stanja nadzora nad stanjem biodiverzitete za vse zavarovane živalske in rastlinske vrste. Ukrepi ne zasledujejo nobene izmed navedenih obljub.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za naravne vire in prostor
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Upoštevati je treba ključne zakone, direktive ter strategije na evropski in nacionalni ravni, kot so Vodna direktiva, Habitatna direktiva, Strategija za ohranjanje biotske raznovrstnosti do l. 2030 ipd. Varovanje biotske raznovrstnosti mora prednostno vključevati: trajnostno rabo prostora z rednim izobraževanjem in komunikacijo med vsemi deležniki, renaturacijo sladkih voda z odkupom vodnih in obvodnih zemljišč (ter dati vodotokom več prostora, kar izboljšuje tako stanje ekosistemov kot tudi poplavno varnost), odstranjevanje regulacij in pregrad, višjih od 30 cm, na vodotokih, nobenih novih velikih hidroelektrarn, učinkovit nadzor nad rabo in odvzemi vode, vzpostavitev ključnih koridorjev za mobilne vrste, odstranjevanje tujerodnih in okrepitev avtohtonih vrst, ohranjevanje ekstenzivnih travnikov, mokrišč in gozdnih biotopov, sonaravno gospodarjenje z zemljišči ter podpora kmetom za kritje dodatnih stroškov, ki so posledica omejitev kmetovanja na območjih Natura 2000.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave