Monitoring zaveze

VLADA IN DRŽAVNI ZBOR MORATA ZAGOTOVITI JAVNO DOSTOPNOST VSEH KLJUČNIH INFORMACIJ GLEDE SVOJEGA DELA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Medtem ko je državni zbor uvedel prakso objavljanja izidov glasovanj sej delovnih teles, dostop do zapisnikov sej vlade in gradiv še ni popolnoma zagotovljen, prav tako ni namere o spremembi načina spremljanja sej vlade.

Novela Zakona o političnih strankah iz julija 2023 zvišuje delež sredstev iz državnega proračuna, prinaša jasnejše evidentiranje prihodkov od fizičnih oseb in vpogled v sodelovanje z drugimi strankami, a ne vpeljuje sprememb glede preglednosti lobističnih stikov in zunanjega financiranja političnih strank, kot obljublja dana zaveza. Novela bi lahko prinesla bistveno več potrebnih sprememb na tem področju. Niti ena parlamentarna stranka tako npr. na svoji spletni strani ne objavlja podatkov o virih financiranja. Kritična točka vladnega delovanja je tudi neupoštevanje

Resolucije o normativni dejavnosti vlad, ki je trenutno kršena v kar 65 %, kar je skoraj enak delež kot pod prejšnjo vlado (68 %). Tak način sprejemanja zakonodaje je netransparenten, nedemokratičen in v nasprotju z vladnimi zavezami.

Del zaveze je tako celo prelomljen, saj vlada v novelo Zakona o političnih strankah ni vključila sprememb, ki bi zagotovile večjo transparentnost financiranja političnih strank, kot tudi ne spoštuje Resolucije o normativni dejavnosti.

Izpostavljamo tudi netransparenten način umeščanja mnenja Ministrstva za notranje zadeve glede ustavnosti presojanih členov Zakona o tujcih v neustrezen sklop gradiv in zamolčanje dejstva o glasovanju o načelnih vprašanjih vlade, ki so v popolnem nasprotju z danimi zavezami.

Ukrepi z namenom zagotavljanja večje transparentnosti o delovanju vlade in državnega zbora, so navedeni v komentarju k zavezi 1.12, ki bolj specifično zadeva uvedbo zakonodajne sledi.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba transparentnost in preglednost javnih institucij in strank. Vlada in državni zbor naj na svojih spletnih straneh objavljata vse ključne informacije glede dela institucij (objava izidov glasovanj, tudi s sej delovnih teles državnega zbora, dodatnega dela funkcionarjev itd). Podatki naj bodo objavljeni v odprtih formatih, ki upoštevajo odprte standarde, in v strojno berljivi obliki. Enako velja za vse politične stranke, ki morajo zagotoviti popolno preglednost finančnih virov, pogodb, lobističnih stikov itd.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema