Monitoring zaveze

DO LETA 2030 JE TREBA ZGRADITI 30 000 NOVIH NEPROFITNIH STANOVANJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Čeprav so vse tri vladajoče stranke podpisale zavezo za izgradnjo 30.000 neprofitnih najemnih stanovanj, so že v koalicijski pogodbi številko znižali na 20.000. Po koalicijskem vrhu so napovedali 5.000 stanovanj do konca mandata in vzpostavitev sistema, ki bo po letu 2026 zagotovil 3.000 novih stanovanj na leto – skupno torej 17.000 stanovanj do leta 2030. Za nova javna stanovanja prav tako ni jasno, ali bodo neprofitna (z neprofitno najemnino, ki jo določa stanovanjski zakon). Vse pogosteje se namreč govori o javnih najemnih stanovanjih, za katera lahko pričakujemo, da bodo imela višje najemnine, kot so trenutne neprofitne najemnine. Da vlada utegne iti v redefinicijo sistema javne stanovanjske preskrbe, se je nakazalo že s tem, da vlada stavbnih zemljišč iz DUTB ni prenesla na stanovanjski sklad, temveč na SDH. To prepričanje se je še okrepilo s pogostimi izjavami, da bo vzpostavljen nov sistem stanovanjske preskrbe, ki bo temeljil na stanovanjih po “dostopnih cenah”. V medije je prišlo tudi kar nekaj informacij, da želi vlada vzpostaviti sistem, ki namesto skrbi za gradnjo kakovostnih in dostopnih stanovanj sledi predvsem interesom zasebnega kapitala, saj stanovanja gradi na podlagi najemanja dragih zasebnih kreditov in izdaje obveznic, ki jih običajno kupujejo veliki institucionalni investitorji. Ti iščejo ustrezne donose – visoki donosi za investitorje pa se prelijejo v višje najemnine za najemnike_ce.

Tak nov sistem bi hkrati pomenil prikrito izčrpavanje javnega proračuna, saj bi zaradi bistveno višjih najemnin narasle tudi potrebe po subvencijah za najemnine. Namesto da bi država takoj začela z udejanjanjem sistemskega vira financiranja za gradnjo neprofitnih stanovanj, bi tak sistem pomenil, da želi z državnim proračunom subvencionirati dobičke velikih finančnih institucionalnih akterjev.

Več informacij.

Opombe

Do sedaj smo govorili o poceni razprodaji družbenega stanovanjskega fonda po osamosvojitvi države kot izhodišču za trenutno katastrofalno stanje stanovanjske preskrbe. Če bo vlada dr. Goloba udejanjila model zagotavljanja najemnih stanovanj, ki se pripravlja na Ministrstvu za finance (MF), četudi bo (spočetka) soobstajal z javnim neprofitnim stanovanjskim sistemom, nas čaka nova stanovanjska katastrofa, katere posledice bomo čutili naslednjih nekaj desetletij. Tako za popolno uveljavitev novega modela, ki ga promovirajo na MF, kot za hibridni sistem, ki se je pripravljal na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSEM), lahko pričakujemo, da bosta na dolgi rok dokončno izčrpala in izničila javni neprofitni stanovanjski fond, hkrati pa odprla vrata še poslednjemu valu privatizacije stanovanjskega fonda in stanovanjske preskrbe.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za solidarno prihodnost

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zagotovijo naj se urgentna sredstva za izgradnjo novih neprofitnih stanovanj ter tako odpravi stanovanjski primanjkljaj, ki smo ga ustvarili v zadnjih 30 letih. Nove stanovanjske stavbe naj bodo načrtovane tako, da omogočajo kakovostno in varno bivanje v vseh življenjskih obdobjih. Stanovanjski skladi naj se financirajo iz progresivnega nepremičninskega davka in progresivnega davka na promet z nepremičninami.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja