Monitoring zaveze

AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI ENAKOST SPOLOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je v svojem mandatu sicer izvedla nekatere aktivnosti v smeri zagotavljanja enakosti spolov, ni pa izvedla sistematične analize zakonov, predpisov in ukrepov z vidika spolne neenakosti. 22. septembra 2023 je državni zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023-2030. V dokumentu so bile smiselno upoštevane tudi pripombe članov_ic Strokovnega sveta za enakost spolov, kjer so zastopane tudi področne nevladne organizacije, zatrjujejo na pristojnem ministrstvu. Strokovni svet za enakost spolov je bil ustanovljen kot posvetovalno telo ministra na področju enakosti spolov.

Predlog nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami je še vedno v postopku obravnave. Oblikovana je bila medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta in časovnice sprejema ukrepov na ministrstvih. Največji poudarek se načrtuje na področjih nasilja na podlagi spola, delavskih pravic, reproduktivne pravičnosti in izobraževanja oziroma preventive. Skupina bo z delom začela po sprejemu te Resolucije. Obenem je ministrstvo z decembrom 2023 pričelo z akcijo proti nasilju nad ženskami in v družini.

Poleg tega poteka postopek prenosa Direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepov v nacionalno zakonodajo. Glede Direktive poteka usklajevanje med različnimi deležniki_cami v zvezi s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, ki bo prenesel Direktivo v slovensko nacionalno zakonodajo. Direktiva mora biti v slovenski zakonodajni okvir prenesena do 28. decembra 2024, za implementacijo pa je odgovorno MGTŠ.

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča je ministrstvo v mandatu te vlade pripravilo tudi spremembe družinskega zakonika, ki so bile že sprejete, s čimer je bila odpravljena neenakost med istospolnimi in heterospolnimi pari na področju posvojitve otrok.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ustanovil strokovni svet za enakost, ki obravnava različna področja neenakosti spolov v državi.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba sistematično analizo vseh zakonov, predpisov in ukrepov z vidika spolne neenakosti, ki vključuje pravice transspolnih in nebinarnih oseb. Statistične podatke po spolu je treba zbirati usklajeno in primerljivo, in sicer na družbenem, ekonomskem ter socialnem področju. Začne naj se s celovito zbiranje podrobnejših razčlenjenih podatkov v zvezi z vsemi oblikami nasilja nad ženskami in spolnimi manjšinami, ki bo omogočalo ustrezne preventivne in korektivne ukrepe.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice