Monitoring zaveze

BREZDOMNIM JE TREBA ZAGOTOVITI DOSTOP DO STANOVANJ, KI NI POGOJEN S SODELOVANJEM V DRUGIH PROGRAMIH SOCIALNE POMOČI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada od nastopa mandata ni izvajala nobenih aktivnosti, ki bi sledile izpolnjevanju zaveze. Pristop ”najprej stanovanje” nujno predpostavlja tako kakovostno stanovanje (in ne bivalne enote) kot tudi primerne podporne storitve, ki se oblikujejo glede na potrebe posameznika. Ministrstvo si morda prizadeva za vzpostavljanje posameznih novih rešitev pri reševanju stisk brezdomcev, a ni razvidnih sistemskih premikov v smeri celovitega premisleka, kako uveljaviti pristop “najprej stanovanje”. Strategija odprave brezdomstva ne obstaja, prav tako tudi ne jasna zaveza deležnikov na vseh ravneh k njenem udejanjanju. Ni začrtane poti, kako bomo v naslednjih letih zagotavljali dovoljšnje število dostopnih stanovanj za ranljive skupine niti ni vzpostavljen jasen mehanizem, kako lahko socialnovarstvene organizacije udejanjajo podporo, prilagojeno potrebam posameznike v skladu z osebnim načrtom in individualnim paketom storitev. Prav tako niso predvidena izobraževanja kadra za delovanje v skladu s pristopom “najprej stanovanje”.

Opombe

Število brezdomnih oseb se iz leta v leto veča, po podatkih Kraljev ulice pa na nacionalni ravni že presega 10.000. Vse več je nevidnega brezdomstva tudi pri mladih, ženskah in družinah. Počasne reakcije in novi modeli stanovanjske preskrbe, ki jih kujejo na finančnem ministrstvu, bodo zahtevali višje najemnine, obenem pa ponujali bistveno manj varnosti kot javna neprofitna stanovanja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Uvede naj se mehanizem ‘najprej stanovanje’, ki je najučinkovitejši pristop za odpravo brezdomstva. Brezdomnim naj se omogoči takojšen dostop do stalne namestitve, ki ni pogojen s sodelovanjem v drugih programih socialne pomoči. Obenem je treba uporabnicam in uporabnikom zagotoviti primerno podporo glede na njihove potrebe in izzive.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja