Monitoring zaveze

JAVNOST NAJ SODELUJE V VSEH FAZAH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Čeprav je (delno tudi v koalicijski pogodbi) veliko govora o sodelovanju javnosti v odločevalskih postopkih, trenutno nismo zaznali aktivnosti, ki bi izboljšale oz. zagotovile vključenost javnosti v vseh fazah odločanja o infrastrukturnih projektih. Zaznali smo celo primere, ko je vlada vsaj delno delovala v nasprotju z zavezo. Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki do konca leta 2025 omogoča, da pride v času energetske krize do odstopanj pri mejnih vrednostih emisij, je bil septembra 2022 v državnem zboru po nujnem postopku sprejet, še preden se je končala javna obravnava. Nadalje je bil julija 2023 sprejet Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki se izogiba vključevanju javnosti v postopke umeščanja OVE v prostor, kar povečuje verjetnost za s tem povezane konflikte. V novembru 2023 je bil s strani vlade potrjen Zakon o obnovi in razvoju po avgustovskih poplavah, ki sploh ni bil v javni obravnavi, vsebuje pa problematične določbe, ki pod krinko odprave administrativnih bremen uvajajo izjeme v škodo varstva javnih interesov trajnostnega urejanja prostora. Prav tako izpostavljamo primer ogromnega in za zagotovitev učinkovitega in dostopnega JPP izjemno pomembnega infrastrukturnega projekta Potniški center Ljubljana (PCL), ki je voden izjemno netransparentno (čeprav MZI trdi nasprotno), strokovna in druga zainteresirana javnost pa na nobeni točki ni imela možnosti za vključitev v snovanje projekta.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Infrastrukturni projekti morajo biti vključujoči in transparentni. Zagotoviti je treba dosledno izvajanje zakonodaje o sodelovanju javnosti v vseh fazah projektov, še posebej, dokler so odprte še različne možnosti. Zagotoviti je treba dosledno izvajanje zakonodaje na področju javnega naročanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura