Monitoring zaveze

POTREBNE SO TAKOJŠNJE INVESTICIJE V UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Okoljski in družbeni potencial javnega potniškega prometa v strateških dokumentih, zlasti v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu kot krovnem državnem načrtu za razogljičenje, še vedno ni prepoznan v dovoljšnji meri.

MOPE je v letu 2023 podelilo koncesije ponudnikom medkrajevnega avtobusnega prevoza za pet let (z možnostjo podaljšanja na 8 let), s katerimi povečuje obseg JPP za 20 %. Žal v razpisu ni bilo pogoja, da so vozila (oz. vsaj delež vozil) prilagojena za ljudi z oviranostmi. Spomladi 2023 je bila sprejeta enotna vozovnica IJPP, kar je korak v pravo smer za privabljanje potnikov s strani delovno aktivnega prebivalstva. Potrebno pa jo je uskladiti z vsemi sistemi JPP (mestni, SŽ, medkrajevni). Sama storitev JPP je slaba, nimamo sprejetih osnovnih (minimalnih) standardov ustrezne storitve, zamude so običajne. Zaradi del na PCL in železnici bo uporaba JPP močno okrnjena, zato pogrešamo krovni načrt SŽ ali DUJPP za čim učinkovitejše blaženje negativnih vidikov del na uporabnike. DUJPP sicer namerava vzpostaviti enoten spletni informacijski portal (načrtovalnik poti, zamude, nakup vozovnic), kar bi bilo nujno potrebno za uporabniku prijazno storitev.

Vzporedno je še vedno preveč pozornosti usmerjene v širjenje cestnih kapacitet, kar je v nasprotju z zavezo, čeprav ob učinkovitem in celostnem prometnem načrtovanju ter odločni krepitvi JPP to ne bi bilo potrebno. Delež potnikov in potniških kilometrov se je 2022 vrnil na raven pred pandemijo oz. še nekoliko višje, kar gre pripisati predvsem ugodnim in brezplačnim vozovnicam za nekatere skupine prebivalcev. Pri brezplačnih vozovnicah za upokojenke in upokojence bi opozorili na nepravičen sistem, saj brezplačna vozovnica ne koristi tistim, ki nimajo urejenega dostopa do JPP. V povezavi s tem pogrešamo premike k vzpostavitvi učinkovitega sistema vključitve različnih sistemov prevozov na klic v sistem JPP – torej ukrepanje na področju dostopnosti JPP na redkeje poseljenih območjih in povečanju mobilnosti ranljivih skupin prebivalstva.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo zamejitev osebnega avtomobilskega prometa z različnimi ukrepi, kjer so ali bi lahko bile na voljo bolj trajnostne možnosti. Zahtevamo takojšnje investicije v zagotavljanje učinkovitega, dostopnega in časovno konkurenčnega javnega potniškega prometa, poleg tega pa tudi spodbujanje multimodalnih potovanj in souporabe vozil. Zahtevamo prenos sredstev, namenjenih širitvi in izgradnji nove cestne infrastrukture, na področje infrastrukture za javni potniški promet ter za izboljšanje storitev na tem področju. Zagotoviti je treba sistemsko podporo kolesarjenju in kolesarski infrastrukturi kot eni od ključnih oblik zelene mobilnosti v prihodnosti.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura