Monitoring zaveze

PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Leta 2022 sta bila sprejeta dva zakona, ki sta sicer začela nastajati že v času prejšnjih vlad: Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (oktober 2022) in Zakon o upravljanju JPP (marec 2022). Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) je bila ustanovljena julija 2022, novembra 2023 so bile nanjo prenesene pristojnosti za upravljanje JPP, vendar v praksi še ni vidno operativna.

V začetku poletja 2023 se je začel vključujoč proces (več sklopov delavnic) priprave Državne celostne prometne strategije (DCPS), ki bo nadomestila vse dosedanje strateške dokumente na področju prometa. Za občinski in regijski nivo so bila izvedena izobraževanja za izdelovalce_ke in presojevalce_ke CPS, v novembru 2023 pa so bili objavljeni razpisi za pripravo novih občinskih CPS (več o tem na https://www.sptm.si/). Prav tako je bila po večletnem procesu poleti 2023 sprejeta nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050) (SPRS2050), ki sicer podaja koristne usmeritve v zvezi s povezavo prostorskega in prometnega načrtovanja, a se uresničuje zelo posredno in po doslejšnjih izkušnjah ne bo imela neposrednega vpliva na razvoj učinkovitega in dostopnega javnega potniškega prometa.

Omeniti je treba tudi je ogromen in za zagotovitev učinkovitega in dostopnega JPP izjemno pomemben infrastrukturni projekt, Potniški center Ljubljana (PCL), kjer je proces voden netransparentno (čeprav MZI trdi nasprotno), javnost nima dostopa do ključnih informacij in dokumentov (podrobni načrti, število parkirišč, se bo za posamezne projekte izvajala presoja vplivov na okolje itd.), v medijih pa se pojavljajo različne časovnice in ocene vrednosti projekta. Odvila se je zgolj ena javna predstavitev projekta, in sicer šele oktobra 2023, torej tik pred začetkom gradnje. NVO so v povezavi s PCL vključene le v projekt, katerega nosilka je MOL, t. j. Ureditev grajene javne infrastrukture in obnova cest na območju PCL, sicer pa možnosti za vključitev v ostale dele projekta ni bilo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Prostorsko načrtovanje se mora odvijati nad nivojem občin (vsaj na regijski nivo) Predvideti mora učinkovit javni transport. Spodbujati je treba zmanjševanje razpršenosti poselitve do te mere, da omogoča učinkovit in dostopen javni promet ter kombiniranje različnih oblik transporta (npr. kolo in vlak).

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura