Monitoring zaveze

DEMOKRATIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Pomemben korak v smeri izpolnjevanja zaveze je storjen, vendar pa bo treba za dokončno izpolnitev delo tudi zaključiti. Vlada je sprejela Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki omogoča oblikovanje skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov ali skupnostne samooskrbe. Korak v napačno smer je odprava nove zahteve iz omenjenega zakona, po kateri bi morala gospodarska družba v (so)lastništvu države ali lokalne skupnosti ob investicijah v nove projekte za proizvodnjo električne energije iz sončne energije, ki so enaki ali večji od 250 kW inštalirane moči, oblikovati skupnost na področju energije iz obnovljivih virov energije ali skupnostno samooskrbo. Ob tem bi morala vsaj 25 % letno proizvedene električne energije iz skupnostne samooskrbe brezplačno nameniti oskrbi gospodinjskih odjemalk in odjemalcev.

Obstoječi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (in stari Energetski zakon, EZ-1) je podlaga za oblikovanje energetskih skupnosti na področju OVE in samooskrbo, kar je podrobneje urejeno v pripadajočih Uredbah o samooskrbi z električno energijo iz OVE. Na noge se postavlja kontaktna točka za OVE pri Borzenu, ki je bila ustanovljena z namenom informiranja in usmerjanja vlagateljev v zvezi z obnovljivimi viri.
Sprejeta je bila Uredba o naložbeni pomoči za uvajanje obnovljivih virov energije, na podlagi katere je bil že odprt prvi poziv za sofinanciranje naložb. Po tem razpisu so energetske skupnosti upravičene do višjega deleža sofinanciranja kot ostali projekti. Kljub temu za energetske skupnosti ostaja nekaj ovir, tudi zaradi nedorečenosti obstoječih predpisov.

Nekaj napredka je bilo tudi na področju zmanjševanja energetske revščine. Sprejeta sta bila Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev ter Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine, za izvedbo katerega bo v obdobju 2024–2026 namenjih 33,8 mio evrov, od tega glavnina za investicijske ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter za vključevanje energetsko revnih v energetske skupnosti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo ukrepe za spodbujanje demokratizacije energetskega sektorja. Ta bo okrepila vlogo majhnih proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije, porabnic in porabnikov ter “prosumerjev” (proizvajalcev-porabnikov). Energetski prehod mora temeljiti na oblikovanju energetskih skupnosti, skupnostnem lastništvu, univerzalnem dostopu do energetskih storitev in socialni pravičnosti, demokratizaciji energetske politične arene ter vključevanju vseh, tudi tistih, ki si sicer prehoda ne bi mogli privoščiti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Zelena infrastruktura