Monitoring zaveze

IZBOLJŠA NAJ SE KAKOVOST BIVANJA STAREJŠIH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Po prenosu pristojnosti na Ministrstvo za solidarno prihodnost je bila pripravljena novela Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), ki je v veljavo stopila 3. avgusta 2023. Novela ne prinaša dovolj zagotovil o prenovi kadrovskih normativov v korist uporabnic_kov, prav tako konkretno ne rešuje razvoja novih tipov nastanitev in ne predvideva sistemske podpore za skupnostno oskrbo.

Za izboljšanje kakovosti bivanja bodo vsekakor potrebni dodatni ukrepi, med drugim je treba sprejeti nove strokovno neoporečne kadrovske normative tako v socialni oskrbi in zdravstveni negi v socialnovarstvenih zavodih kot tudi v oskrbi na domu.

Prav tako doslej še ni bilo zaznati resnih razprav o različnih skupnostnih oblikah oskrbe, ki bi lahko pomembno prispevale h kakovosti bivanja. Celo preizkušeno učinkovite dejavnosti, denimo večgeneracijski centri, več let čakajo na financiranje.
Strategija za deinstitucionalizacijo, napovedana za januar 2023, je še vedno v nastajanju. Napoveduje se tudi interventni zakon o kadrih. V pripravi so pravilniki (6 jih je že bilo danih v javno razpravo konec oktobra 2023), ki naj bi jasneje opredelili storitve in pravice uporabnikov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Skrajšati je treba čakalne dobe za namestitve v javnih zavodih za starejše in omogočiti namestitve v bližini okolja bivanja. Investirati je treba v nove tipe nastanitev za starejše (npr. bivanjske skupnosti), v katerih bi živelo skupaj več ljudi, ki bi si lahko med seboj pomagali. Sprejeti je treba tudi nove kadrovske normative v oskrbi in zdravstveni negi v socialnovarstvenih zavodih.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse